zzp,zzp-ers,administratie,wet DBA,belasting ondernemerscheck

Om als zzp-er te worden aangemerkt door de belastingdienst moet je aan een aantal criteria voldoen, dit zijn:

 • Heeft geen personeel in dienst.
 • Zit niet in de detailhandel.
 • Heeft meerdere opdrachtgevers en wordt betaald per opdracht.
 • Heeft geen of slechts in beperkte vorm een eigen bedrijfsruimte.
 • Verricht werk dat normaal gesproken meestal in dienstverband wordt verricht.
 • Verricht de werkzaamheden niet op eigen initiatief, alleen na opdrachtverstrekking.
 • Draagt verantwoording voor de eigen werkzaamheden.
 • Beperkt zich veelal tot het inbrengen van kennis en vaardigheden op eigen vakgebied.
 • Investeert niet of nauwelijks in gebouwen, grond, kapitaalgoederen en dergelijke.

Wanneer is er sprake van een dienstverband/arbeidsrelatie?

Er is sprake van een dienstverband/arbeidsrelatie wanneer aan de onderstaande 4 criteria wordt voldaan:

 1. Verplichting tot het verrichten van arbeid. Meestal is dit punt niet zo’n groot probleem, aangezien er in vrijwel alle gevallen ‘arbeid’ wordt geleverd, of er nu sprake is van een arbeidsovereenkomst of bijvoorbeeld een overeenkomst van opdracht. Van belang is wel dat de arbeid persoonlijk wordt verricht (als je je zonder toestemming kunt laten vervangen, is er geen sprake van een arbeidsovereenkomst). Tevens is van belang dat arbeid niet vrijblijvend, maar verplicht is. Mag je zonder meer arbeid weigeren, dan is er ook geen sprake van een arbeidsovereenkomst.
 2. Dat moet gedurende een zekere tijd zijn. Deze voorwaarde levert nog minder problemen op. Ook één uur werk, is een zekere tijd. Hier is dus vrijwel altijd aan voldaan.
 3. De werkgever is verplicht om loon te betalen. De tegenprestatie voor de arbeid is loon, ook wanneer dat anders wordt genoemd. Onkostenvergoedingen zijn géén loon, tenzij ze hoger zijn dan de daadwerkelijke onkosten.
 4. De werknemer is in dienst bij de werkgever. Dit is over het algemeen het meest kritische punt. De werknemer moet in dienst zijn bij de werkgever. Dat houdt in dat er sprake moet zijn van een gezagsverhouding. Dat hoeft niet te betekenen dat instructies daadwerkelijk moeten worden gegeven (dat is bijvoorbeeld erg lastig bij een bedrijfsjurist of controller wanneer de werkgever niet zelf een specialist is), maar dat betekent dat ze kunnen worden gegeven. Het gaat niet om de inhoud, maar om de werkdiscipline.

Hoe kun je vastleggen dat er geen dienstverband/arbeidsrelatie bestaat met de ZZP-er?

Tot 1 mei 2016 j.l. kon men als ZZP-er bij de belastingdienst een VAR verklaringVerklaring arbeidsrelatie – aanvragen. Met deze verklaring werd de opdrachtgever gevrijwaard voor het afdragen van de loonbelasting en werknemersverzekeringen. Deze verklaring werd echter door de belastingdienst vooraf verstrekt aan de hand van de kwalificatie van het inkomen van de ZZP-er. Dit leidde vaak achteraf tot discussies over mogelijke schijndienstverbanden waarbij boetes en verschuldigde loonbelasting en werknemers premies alsnog moesten worden voldaan.

Daarnaast geldt dat volgens de WKA – Wet keten aansprakelijkheid- iedereen binnen de keten, dus van hoofdaannemer tot uitvoerende, aansprakelijk is voor deze afdrachten.

Om de “gaten’ van de VAR verklaring en de daarbij behorende onzekerheid of er wel of geen sprake is van een dienstverband te dichten en/of weg te nemen is per 1 mei 2016 de Wet deregulering beoordeling arbeidsrelaties (Wet DBA) ingegaan.

De grootste verandering van de Wet deregulering beoordeling arbeidsrelaties (Wet DBA) ten opzichte van de VAR is dat de verantwoordelijkheid van informatie over arbeidsverhoudingen zowel bij opdrachtgever als opdrachtnemer komt te liggen. Om gevrijwaard te zijn van naheffingen door de Belastingdienst moet duidelijk worden vastgelegd dat er geen sprake is van een arbeidsverhouding. Met de VAR lag die verantwoordelijkheid alleen bij de zelfstandige. De nieuwe wet stelt dat opdrachtgever en opdrachtnemer gezamenlijk moeten verklaren dat er geen sprake is van een arbeidsrelatie. In plaats van een VAR kunnen opdrachtgevers en opdrachtnemers overeenkomsten gebruiken die door de Belastingdienst zijn opgesteld of beoordeeld. Daarmee heb je zekerheid over de voorgenomen arbeidsrelatie.

Deze overeenkomsten zijn terug te vinden op:

Var Algemene Modelovereenkomsten

zzp,zzp-er,administratie,wet DBA,adviesaanvraag hans beuk